Outlier, Aç Değer/Ayrık Değer Analizi (youtube Linki)

 

Pilot araştırmalarının amacı

 

Video ile açıklama

 

Varsayım 1 -  Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin sürekli veri olması

 

Varsayım 2 - Doğrusallık / Linearity 

 

Varsayım 3 - Ayrık Değerler (Outliers) Analizi

1'inci yöntem (regresyon analizinin içinde)

2'inci Yöntem (2,68 yöntemi)

3'üncü Yöntem (Box Grafiği)

4'üncü Yöntem (Regres./Save-Cook's yöntemi)

 

Varsayım 4 - Gözlemlerin bağımsız olması. 'Gözlem hatalarının'/'artık değerlerinin' veya 'residual'ların' bağımsız olması olarak da adlandırılır.  Durbin-Watson istatistiği ile belirlenir. (Linear regression models assume that the residuals are normally distributed, that each observation is independent of the others). The Durbin Watson Test is a measure of autocorrelation (also called serial correlation) in residuals from regression analysis.

 

Varsayım 5 - Değişkenlere ait residuals (artık değer-hata) varyanslarının her iki bölgede sabit  olması   [SPSS/Plot /   Y=ZRESID; X=ZPRED]

 

Varsayım 6. Artık değerlerin (hataların) yaklaşık olarak normal dağılım ozelliği   [SPSS/Plot /   nORMAL pROBOBABİLİTY pLOT  P-P PLOT] seceneginin işaretlenmesi  (Not 5. ve 6. varsayım ikisi birlikte test edilir)

 

Varsayım 7 - Çoklu bağlantı varsayımı  (Sadece çoklu regresyon analizinde uygulanır)  SPSS collinearity test VIF değeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

7. ve 8. Hafta Birlikte   - Sınav Soruları ve CevaplarıRegresyon analizi SPSS Deneme Verisi (Eski)

REGRESYON ANALİZİ DENEME VERİSİ
-------

Pilot Araştırmaya Giriş

Pilot studuy Research (Hüner Şencan)

------

Regresyon analizinin Varsayımları SPSS uygulaması

Varsayımlar

Regresyon analizinin varsayımları (leard)


------


Varsayımlarla ilgili bilgi notu (Hüner Şencan tarafından hazırlanan)

------


Machin et al. (2018) explains that there are sample size rules of thumb may be categorized into two categories: Flat
and Stepped. A flat rule of thumb is a single number that is suggested for every situation. For example, ‘30’ is a
popular number.

Faktör analizi yapılacaksa: A "rule of dumb" that i use: 5-8 cases per item. While statistically, to run the EFA require n +1 participants, fewer subjects, the rotated factor matrix, variances would not be calculated inclusive the KMO could be rejected.

What I heard, when need around 100 respondents in pilot test to run EFA.

Remove items that are unlikely to have endorsement rates between 10% and 90%, unless they are really really important,

and consider dropping those with endorsement rates <20% or >80%.

Sample Size Rule of Thumps


.

.

2. Doğrusallık - Linearity

3.2. Ayrık Değer st z  puan - 2,68

3.1. Reg. içinide outliers 2 - 3 St. S

3.3. Box Plot yöntemi

3.4. Cook's yöntemi

4. Residualların bağımsız olması

5. Residual varyanslarının sabitliği

6. Residualların normal dağılması

7. Çoklu bağlantı varsayımı

1. Kuram, yapı, boyutlar. SPSS’e giriş  ***  2. Problem cümlesi, amaç, önem, kapsam, kısıtlar, ön kabuller, SPSS uygulaması *** 3. Hipotezler , SPSS uygulaması  ***   4. Değişkenler ve göstergeler, araştırma modelleri, SPSS uygulaması  *** 5. Analiz birimi T-Testi SPSS uygulaması, *** 6. Ana kütle ve örneklem- Veri Toplama Teknikleri - ANOVA analizi SPSS uygulaması   *** 7. Pilot Araştırma - Regresyon analizinin Varsayımları- SPSS uygulaması *** 8. Vize (Regresyon analizinin Varsayimlarina devam SPSS uygulaması)  ***  9.  Bulgular ve Değerlendirme - Regresyon Analizi-SPSS Uygulamaları ***  10. Güvenilirlik - Cronbach Alfa - SPSS uygulaması  ***  11. Geçerlilik  AFA açisindan SPSS uygulaması  ***  12. AFA Faktör analizi  SPSS uygulaması ***  13. YEM Amos SPSS uygulaması  ***  14. YEM Amos - SPSS uygulaması    ***

hsencan@ticaret.edu.tr    

Ofis: C-506   Dahili:4390

Görüşme: Pazartesi-Salı 12-13.00

 

Ders İzlencesi (Syllabus)

 

 

Örnek Sorular Cevapları

 

Devam durumu

 

 

APA ve Raporlama

 

 

 

 

 

Notlar:

-Öğrencilere final notları açıklanmaz. Doğrudan başarılı veya başarısız olduklarını gösteren harf notları verilir ve bu notlar sadece ÖBS'de ilan edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMALI ARAŞTIRMA

Alpullu  Sitesinden aktarım (bir sure sonra iptal edilecektir)