14. Hafta  - Sınav Soruları ve Cevapları

 

 

 

 

Lisrel ve AMOS ile YEM

 

Faktör yükleri

The relationship between latent and observed variable represent factor loadings which should be greater than 0.5. Now issue is perceived playfulness two factor loadings are problematic.

 

In one of my measurement CFA models (using AMOS) the factor loading of two items are smaller than 0.3. I found some scholars that mentioned only the ones which are smaller than 0.2 should be considered for deletion. However, there are various ideas in this regard. Some said that the items which their factor loading are below 0.3 or even below 0.4 are not valuable and should be deleted.

 

Having said that, we (you) should incorporate indicators conceptually as close as possible to the intended factor which will result in strong factor loadings (.80-.90). Accept factor loading should be 40 and above. But you need to take in consideration convergent and differentiated validity. 

 

But I strongly recommend you to conduct a EFA first to assess your variables then go on with CFA. In EFA it is widely accepted that items with factor loadings less than 0.5, and items having high factor loadings more than one factor are discarded from the model. You can filter your model via EFA.

 

 

Notes for Model

If the appropriate distributional assumptions are met and if the specified model is correct, then the value xxxxx is the approximate probability of getting a chi-square statistic as large as the chi-square statistic obtained from the current set of data. For example, if xxxxx is .05 or less, the departure of the data from the model is significant at the .05 level.

The appropriateness of hypothesis testing in model fitting, even when the necessary distributional assumptions are met, is routinely questioned

 

Chi Square Index: Orijinal değişken matrisinin varsayılan matristen farklı olup olmadığını test eder. Bu test regresyon katsayılarının işaretine ve anlamlılık düzeyine bakar ve modelin ayrı ayrı parçaları hakkında bilgi verir. Aynı zamanda bu testle modelin tamamının

doğruluğu da ölçülebilir.  Ki-kare değerinin anlamsız (0,05'ten büyük çıkması) ve değer olarak 3'ten küçük bir rakam çıkması arzulanır.

 

In case of model fit the value of chi-square(CMIN/DF) is less than 3 but whether it  is necessary that P-Value must be non-significant(>.05)

 

Chi-square (CMIN) should NOT be significant if there is a good model fit.

 

 

GFI

Goodness-Of-Fit Index (GFI): GFI, varsayılan modelce hesaplanan gözlenen değişkenler arasındaki genel kovaryans miktarım gösterir. Regresyon analizindeki R2 gibi açıklanabilir. Aralarındaki fark R2

(determinasyon katsayısı) hata varyansıyla ilgili iken GFI, gözlenen kovaryans yüzdesiyle ilgilidir. Örnek hacminin çok olması GFI değerini yükselterek doğru sonuç alınmasını önleyebilir. GFI değeri 0 ile 1

arasında değişir. GFI'nın .90'ı aşması iyi bir model göstergesi olarak alınmaktadır. Bu, gözlenen değişkenler arasında yeterince kovaryansın

hesaplandığı anlamına gelmektedir.

 

AGFI

Değeri 0-1 arasında değişir ve 0.90'm üzerinde olması gerekir.

 

Relative Chi Square Index: AMOS'ta bu değer CMIN/DF

olarak verilir.

Bu

değerin 2:1, 3:1 aralığında olması gerekir. Bazı araştırmacılara göre ise 5 ve daha aşağı bir değer de modelin kabul edilebilmesi için yeterli sayılabilir.

---

Models with smaller DIC are better supported by the data.

 

 

 

 

 

 

.

1. Kuram, yapı, boyutlar. SPSS’e giriş  ***  2. Problem cümlesi, amaç, önem, kapsam, kısıtlar, ön kabuller, SPSS uygulaması *** 3. Hipotezler , SPSS uygulaması  ***   4. Değişkenler ve göstergeler, araştırma modelleri, SPSS uygulaması  *** 5. Analiz birimi T-Testi SPSS uygulaması, *** 6. Ana kütle ve örneklem- Veri Toplama Teknikleri - ANOVA analizi SPSS uygulaması   *** 7. Pilot Araştırma - Regresyon analizinin Varsayımları- SPSS uygulaması *** 8. Vize (Regresyon analizinin Varsayimlarina devam SPSS uygulaması)  ***  9.  Bulgular ve Değerlendirme - Regresyon Analizi-SPSS Uygulamaları ***  10. Güvenilirlik - Cronbach Alfa - SPSS uygulaması  ***  11. Geçerlilik  AFA açisindan SPSS uygulaması  ***  12. AFA Faktör analizi  SPSS uygulaması ***  13. YEM Amos SPSS uygulaması  ***  14. YEM Amos - SPSS uygulaması    ***

hsencan@ticaret.edu.tr    

Ofis: C-506   Dahili:4390

Görüşme: Pazartesi-Salı 12-13.00

 

Ders İzlencesi (Syllabus)

 

 

Örnek Sorular Cevapları

 

Final Sınavı İlang1033'e7lang1055 in lang1033'd6lang1055 dev

 

Devam durumu

 

 

APA ve Raporlama

 

 

 

 

 

Notlar:

-Öğrencilere final notları açıklanmaz. Doğrudan başarılı veya başarısız olduklarını gösteren harf notları verilir ve bu notlar sadece ÖBS'de ilan edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMALI ARAŞTIRMA

Alpullu  Sitesinden aktarım (bir sure sonra iptal edilecektir)