Copyright © 2000-2014, All rights reserved.    -----    hsencan@ticaret.edu.tr

k
TT
E-402                    SEMİNER DERSİ
Haftalar:  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9 Tablo)   (10)   (11 - 14. haftalar arasında PowerPoint Sunumları)
Seminer Konuları

Seminer konuları en geç 3. haftaya kadar belirlenir. Her öğrenci tek bir konu belirler. Öğrenci bu konuların dışında başka bir konu da belirleyebilir. Ancak seçilen konu, teorisi olan iki farklı kavramsal yapı arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik olmalıdır.

1. 
İş Tatmini ile Performans arasındaki ilişkiler

2.  
İş Devamsızlığı ile iş tatminsizliği arasındaki ilişkiler

3.   Yöneticilerin
liderlik tarzları ile iş tatmini arasındaki ilişkiler

4.  
Örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler

5.  
Örgütsel stres ile iş güvenliği algısı arasındaki ilişkiler

6.  
Yönetici etkinliği ile ast bağlılığı arasındaki ilişkiler

7.  
Örgütsel adalet ile yönetici kişiliği arasındaki ilişkiler

8.  
Duygusal zeka ile örgütsel adalet arasındaki ilişkiler

9.  
Stresli kişilik yapısı ile iş kazaları arasındaki ilişkiler

10.
Stratejik planlama yönelimlilik ile işgörenlerin yönetsel performans algıları arasındaki ilişkiler

11. Belediye yönecilerinin
Stratejik plan duyarlılıkları ile yıllık faaliyet raporlarını önemseme duyarlılıkları arasındaki ilişkiler

12. Belediyele yöneticilerinin
Stratejik Plan duyarlılıkları ile  yıllık performans programlarını önemseme duyarlılkları arasındaki
       ilişkiler

13. Çalışanların
vizyon ve misyon farkındalığı ile müşteri duyarlılığı arasındaki ilişkiler

14. Müşteri
memnuniyeti duyarlılığı ile duygusal zeka arasındaki ilişkiler

15.
Müşteri bilinçliliği ile duygusal zeka arasındaki ilişkiler

16.
Yönetsel disiplin tutumu ile liderlik biçimleri arasındaki ilişkiler

17.
Dört kişilik özelliği ile örgütsel normlara uyma duyarlılığı arasındaki ilişkiler.

18.
Hizmet içi eğitim algısı ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiler.

19.
Sinizim (örgütsel alaycılık) ile self-disiplin arasındaki ilişkiler.

20. Güçlü ve zayıf Örgütsel kültür ile işgücü devir oranı arasındaki ilişkiler.

21. Hofstade’nin örgütsel kültür yaklaşımı ile sosyal bilimler ve fen bilimleri alanında görev yapan öğretim elemanlarının yaklaşım biçimleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar

22. Örgütsel yaratıcılıkla bireysel cesaret ve risk üstlenme davranışları arasındaki ilişkiler

23. Örgütsel yaratıcılıkla serbest bırakıcı liderlik arasındaki ilişkiler

24. Hizmet yönelimli liderlik ile dindar kişilik arasındaki ilişkiler

25. Karizmatik liderler ile demokratik liderlerin performans beklenti algısı arasındaki ilişkiler

26. Üretken olmayan iş davranışları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler

27. İş tatminsizliği ile dış-iç grup üyeliği arasındaki ilişkiler.

28. Belirsizliklerin üstesinden gelme davranışı ile kişilik yapıları arasındaki ilişkiler.

29. Gündemli ve programlı çalışma davranışı ile karar verme tipleri arasındaki ilişkiler

30. Performans değerlendirme sonuçlarına duyulan güven algısı ile örgütsel adalet arasındaki ilişkiler

31. Yöneticilerin motive etme eğilimleriyle örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler.

32. Politik ilgiler ile toplumsal, akademik ve sportif ilgiler arasındaki ilişkiler.

33. Konformist kişilik yapılarıyla risk üstlenme davranışları arasındaki ilişkiler

34. İş yerlerinde Saldırgan davranışlarla erkeksi-dişilik kişilik yapıları arasındaki ilişkiler

35. Öz güven davranışı ile sosyal destek arayışı arasındaki ilişkiler.

36. Girişimci kişilik yapısı ile risk üstlenme davranışı arasındaki ilişkiler.

37. İşletmelerin Kurumsallaşma derecesi ile paternal yönetim biçimi arasındaki ilişkiler.

38. Çalışanların yabancı dil yeterliliği ile kendilerini geliştirme çabaları ve yükselme hırsları arasındaki ilişkiler

39. Mücadeleci kişilik yapıları ile stres arasındaki ilişkiler.

40. Tip A kişilik yapısı ile rekabetçi kişilik yapısı arasındaki ilişkiler.

41. Takıma aidiyet duygusu ile iş güvenliği arasındaki ilişkiler

42. Örgütsel yedekleme planları ile stratejik insan kaynakları arasındaki ilişkiler

43. Örgütsel güven ile kurumsallaşma dereceleri arasındaki ilişkiler

44. Liderlik tarzları ile çatışma yönetimi biçimleri arasındaki ilişkiler

45. Turizm işletmelerinde çalışanların duygusal zeka eğilimleriyle yönetim ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiler.

46. Örgütsel vatandaşlık davranışı ile sinizm arasındaki ilişkiler

47. Veri bankacılığı ile gelecek yönelimli olma arasındaki ilişkiler

48. Kuluçka merkezlerinde proje üreten uzman ve mühendislerin yaratıcılık özellikleriyle öz güven özelliklerinin karşılaştırılması

49. Örgütsel güçlenme ile grupsal güçlenmenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi

50. İşgören sessizliği ile performans arasındaki ilişkiler.

Yarıyıl Ders Programı
Devam Durumu ve Sınav sonuçları Sınav Soruları

Seminer Konuları
Seminer Dersi Takvimi

Seminer Ödevinin Formatı


Temel Kitap: Tez Yazım Kılavuzu

Araştırma Yöntemleri Kitabı

YÖK Yönetmeliğinde "Seminer"

İnternette Seminer Dersi

Etik Davranış İlkeleri Kılavuzu

Ödev Örnekleri

MS Word İpuçları