Lucia, Lusia, Lasia,

Lice, Lise, LC

 

 

Bu isim Latince lüx, lücis, lucere, lüceo, lücius kelimelerinden türemiştir ve "ışık, parlaklık, açık, parlak, parlayan, ışıkla dolu" anlamlarına gelir. Proto-İtalik  "louks" ve Antik Yunan "leukos" sözcüklerinin karşılığı olan "beyaz, hafif, parlak" anlamındadır.

 

Roma tarihi boyunca Lucius  kelimesi, Gaius  ve Marcus sözcüklerinden daha fazla kullanılan bir praenomen, göbek adı uygulamasıydı.

 

Lucia  adı beşinci yüzyılda gerçekleşen Batı İmparatorluğu çöküşünden sağ olarak kurtuldu ve modern zamanlara kadar gelebildi.

 

Şehit Lucian  olarak bilinen Antakyalı Aziz Lucian  bir Hıristiyan din adamı, ilahiyatçı ve şehitti. Hem ilmi kabiliyeti, hem de münzevi dindarlığıyla tanınmıştı.

 

Lucius Licinius Lucullus (MÖ 118-57 / 56), Lucius Cornelius Sulla ile yakından bağlantılı, geç Roma Cumhuriyeti'nin iyimser bir politikacısıydı.

 

Lucia Visconti (1372-1424), Milan Lordu Bernabò Visconti ve Beatrice Regina della Scala 'nın kızıydı. Onun, on yedi meşru çocuğundan biriydi.

 

Lúcia de Jesus dos Santos (1907 2005) Fatima Lucia  olarak da bilinir, dini adıyla söylemek gerekirse, "İsa ve Günahsız Kalp, Rahibe Maria Lucia". O, Portekizli bir Katolik Karmelit rahibesiydi ve 1917'deki  Marian  mucizesine tanıklık eden üç çocuktan biriydi."

 

Kaynak: (NameDoctor, 2021)

--------

Sözcüğün çok değişik yazılış biçimleri var: Lucia, Lucy, Lucie, Luusia, Luussia, Lusi, Lussi, Luusi.. Bu kadarla da kalmıyor, farklı dillerden daha onlarcası ilave edilebilir.

 

İtalyanlar Lucius 'un feminin şekline Lucia  diyorlarmış.

 

Lucius > Lusyus...

Lucia  > Lusya.. Lasya...

 

Lucia: (1) bakire, (2) bakire, Selanik'te şehit düşen. (3) Bakire, Roma'da şehit düşen. Dini inançları nedeniyle öldürülen kişi. (4) Bakire, Campania'da şehit düşen kişi, (5) Roma'da asil başhemşire, şehit, (6) bakire, Syracuse'de şehit düşen, (7) Bakire Azize Lucia festivali, (8) Bakire Antioch'ta şehit düşen. (Smith & Cheetham, 1880)

 

Luciana: (1) Afrika'da şehit düşen. (2) Kostantinopolis'te şehit düşen (Smith & Cheetham, 1880) [Lazoni?]

 

Lucianus: Sicilya'daki Leontium'da görev yapan papaz. (Smith & Cheetham, 1880)

 

Bu alıntılardan Roma zamanında inançları nedeniyle öldürülen aziz ve azizelere "Lucia" ve "Lucianus" adlarının verildiğini öğreniyoruz. İtalya Santa Lucia, Santa Luzia  adlı şehir ve kasaba isimleri ile dolu. Şehit düşen aziz ve azizelerin adlarını yerleşim yerlerine vermişler. Bu insanları kimler, hangi nedenle öldürmüşler bilmiyoruz.

 

Lucianus  ve Lucia  adları pagan dönemde tapınılan "tanrıça inancından" kaynaklanıyor olabilir. Romalılar Hristiyanlığı kabul ettikten sonra dahi bu isimleri bir unvan, bir lakap olarak sürdürmeye devam etmişler. Aynı durum İspanya için de geçerli.  Kaynaklarda "pagan tanrılara tapınmayı reddettiği için işkence gördü" şeklinde ifadeler var. Anlaşılıyor ki Romalılar Hristiyanlığa  geçerken epey "şehit" vermişler, fakat ilginç olan yön bu şehitlere paganların tanrıçası Lucia  adının verilmesi. Genç Roma kızları putlara tapmayı ret ederek Hristiyanlık adına ölüyorlar, fakat kendilerine Hint kültürünün terimi kullanılarak yine de Lucian deniyor.

 

Lucian, "bakire" anlamında ama aynı zamanda Hint tanrıçası veya tanrıçalarına yönelik tapınma eylemine atıf içeriyor. Lucia; tanrı-tanrıça putlarına dans ederek, duygulu şarkılar söyleyerek, onlara kıymetli hediyeler sunarak kendilerini memnun etmeye çalışan bakire kız. Şöyle de ifade edebiliriz... Siyah, koyu kahverengi, kızıl, mor veya lacivert renkli Şiva, Buda heykellerine acıklı ve duygulu şarkılar söyleyerek bu heykellerin, putların huzurunda onları memnun etmek için kıvrak danslar yapan bakire genç kızların tümü Lucia, LC...

 

Romalılar-Latinler kavramın Hint coğrafyasından gelen kültürel arkatipini görmüyorlar veya görmezlikten geliyorlar. Şehit oldukları için onlara "tanrısal ışık" gözüyle bakıyorlar, öyle değerlendiriyorlar. Hint düşüncesinde olduğu gibi Lucia "ışığı sağlayan" veya "yaratılışın kaynağı" değil. Tersine "Tanrı'ya yükselme" objesi. İnsanın "ışığa dönüşmesi", "nurlaşması", "Tanrı katına" yükselmesi. Hint düşüncesinde Lucia  "yaratılış kapısı" "ışığa çıkma" iken, Roma düşüncesinde ölümle birlikte gelen "ışığa dönüşme" olarak değerlendiriliyor. Şehit oldukları için onlar "cennetin ışığı", "Tanrı'nın ışığı", "Tanrı'nın keremine ermiş yüce kullar".

 

Lucianus  ermiş, ilahi ışıklara bürünmüş erkek mistik.

 

Lucia  ermiş, ilahi ışıklara bürünmüş kadın mistik.

 

Bunun yanında, bir de "Lusia Gelin" diye bir ifade var.. Yaygın kullanılıyor.

 

"Ama Lucia, kimseyle evlenmediğine göre neden "gelin" olarak adlandırılıyor? İşte burada Pagan  dini tekrar ortaya çıkıyor. Kışın geldiğini gösteren gündönümü kutlamalarında, ışık [veya üreme] tanrıçasını temsil eden Lucia  adlı genç kız için "gelin" tabirinin kullanılması, onun "Karanlık" figürüyle evlendiği düşüncesine dayanıyor." (Bergstrom, 1991)

 

Yukarıdaki örneklerde "şehit" olan Lucia  adlı azizelerin bakire  olduklarını öğrenmiştik ama aslında tam da öyle değilmiş. Genç kızların bakire  ölmeleri vicdanları rahatsız etmiş olmalı ki, "Aslında onlar bakire değil, Karanlıklar Prensi ile evliydiler" teması geliştirilmiş.

 

Lucia, insanlığa gün ışığını tanıtan, ışığı gösteren, ışıkla tanış olmasını sağlayan..

 

Lucia, inancı uğruna ölümü göze alarak ışığa dönüşen, Tanrı katına çıkan

 

Lucia, ışık tanrıçası

 

Lucia, doğurganlık, üretkenlik tanrıçası

 

Lucia, "nereden ve nasıl geldik" sorusunda derin düşüncelere dalma eylemi.

 

Lucia, "Karanlık" ile evli olan, "Karanlık" ile birlikte. [Öyle anlaşılıyor ki, o "Karanlık" Buda veya Şiva.. Hint tanrı ve tanrıçaları.... Onların siyah renkli putları, figürleri, imgelenen veya tasavvur edilen resimleri]

 

Lucia, Gelin.. Lucia Bird. Lucia Vird.

 

Lucia, gönlü hoş olan kişinin şakıyan kuşu.

 

Lucia, Tanrı'dan kalbe gelen ilhamlar.

 

Lucia, zevk veren manevi feyiz halleri..

 

Yoksa Yunus'un İsmi sübhan gibi virdin mi var seslenişi Lucia  mı?

 

 

Hüner Şencan