Kastamonu ve Laz

 

"Oedipus, Thebes kralı Laius  ve Jocasta 'nın [Yo-Kasta'nın] oğluydu. 'Taş' veya 'kaya' anlamındaki Lâas  sözcüğünden türetilen Laius  'Taş-Baba' manasına geliyordu. O, taştan doğmuş olan bir ırkın çocuğuydu. DeuCalion Tufanı 'ndan sonra kalabalıklaşmaya başlayan ve büyük kurucular  olarak nitelendirilen bir topluluğun.... Yo-Kasta  veya Epi-Kasta (1)  'Temiz Anne' veya 'Temizlenmiş İo' (2) [Temizlenmiş (3) Kadın] anlamındaydı.  Thebes ırkının karanlık gecelerde tapındığı  menekşe renkli deniz tanrıçası... Onun tanrı babası, kutsayan ve temizleyen  'gizil bir tanrıydı'....  Kısaca söylemek gerekirse, Oedipus 'un ebeveyni  'baba-tanrı',  'ana-tanrıça' ve yanlarındaki  Hilal 'le  imgelenen taş bir sütun  veya obelisk  idi. Üçü birlikte Delphi tapınak kapısının üzerine yerleştirilen Semitik Minyan (4) trisulası (5) ile  temsil ediliyorlardı. (6) (Francis, 1894)

 

"Curtius, Griechische Etymologie, No. 26, p. 138 'den anlaşılmaktadır ki, 'temiz çeşme' manasındaki kas-talia 'nın kökü kas, temizleyici  veya temiz olan  anlamındadır. Bu form ayrıca kas-aros sözcüğünde de görülür ve Sanskritçedeki Şâd  kelimesini çağrıştırır." (Francis, 1894)

 

Oedipus'un babasını öldürüp annesiyle evlenmesi hikayesine hiç girmeyeceğim. Yo-Kasta  sözü etimolojik olarak bir tanrıçayı  veya bir azizeyi  betimliyor. 'Temiz çeşme',  tanrıçadır ki aynı zamanda 'Taliye' olarak adlandırılır. Taliye veya Talia 'temiz, neşeli, sevinçli bir hûri' anlamında... İtalia,  'hurilerin ülkesi' demek... Veya tanrıçaların... Kas-ta-moni'nin aslı, Kas-ta-mani  olmalıdır. Ta  sesi bağlaç olarak kullanılan bir ünsüz... Sanskritçede 'mani' sözcüğünün onlarca anlamı var, fakat dikkatimizi tanrıça  kavramıyla ilgili olanlara yöneltmek zorundayız.  Mani, devâî  bir kadın veya kız.... 'Dervîşe' de diyebiliriz... Adevîyye... Tanrıçaya tapan, tanrıçaya bağlanmış.... Temiz bir hûri.... Şen-şakrak ve cilveli... Hayat dolu.. Tanrıçaya tapıyor ama aslında kendisi tanrıça... Yürek hoplatan cinsten. Mony  (7) veya mani  'mücevher' demek.. Kıymetli bir taş... Alev gibi yanan kırmızı bir cam parçası... Belki yâkut, belki safîr... Bir hûriyi nasıl betimlemek istiyorsanız öyle.... Yunanlılar, daha doğrusu Romalılar Kas-ta-mani  sözünü kendileri icat etmediler, Hint coğrafyasından aparttılar. Mani  veya moni  'kıymetli bir kristal' demek ama  örtük planda 'tanrıça ana'ya işaret ediyor... Veya bir 'tanrıça kıza'....

 

Kastamoni, Pak Kız demek... Lekesi olmayan bir mücevher... Günahsız ve saf... Bir şâdumân...

 

Evet 'bir kız' ama, tüm zaman dilimlerinde değil.... Tanrıçanın yolundan ayrılmamışsa, şarkılar söylemeye devam edip dans figürleriyle tanrıçayı kutsuyorsa, yazdığı şiirlerle aşkını dile getirmeye devam ediyorsa, o yine Kastamoni'dir. Yaşının ilerlemesiyle  hûri kastamoni  özelliğini yitirmiş, kadın kastamoni  figürüyle yeni bir kimliğe bürünmüştür.... Şimdi 'pak bir anne'dir, artık.... Veya 'pak bir nine'.... Ölümüyle pak bir Azize'ye  dönüşür....

 

Pak tanrıça  olarak değerlendirilen taştan yapılmış 'figüratif putların' değişik yaşlarda çok sayıda kadın müntesibi olmuş.... Ne hikmetse, Yunanlılar ve Romalılar Fenikelilerin izinden giderek kastamoni azizelerle  değil, kastamoni hurilerle  ilgilenmişler. İbadet amacıyla kıvrak  Lasa dansı  yapan, su perisi  bekar kızlarla...  İnsanlara 'Temiz Tanrıça' (Yo-Kasta) gibi bir ad vermek onların gelecekteki yaşamlarını garanti altına almıyor. Yunanlılar süfli işlere epey bulaşmış olmalılar ki Oedipus Rex  diye dramatik bir hikaye yazmışlar. Bilmiyorum, Hint kültürünün kastamoni'si en azından kağıt üzerinde temizdir ama Roma ve Yunanlıların kastamoni'si açık bir şekilde iğrenç...... Mide bulandırıyor.

 

Mani  kelimesinin Türkçede 'sevgili' anlamına gelen  'mani-ta'  sözüyle olan ilişkisini düşünmek zorundayız. Mani = Manita = Mâşuk....  Temiz Maşuk.... Taş Maşuk veya boyalı taşlardan yapılmış tanrıça putu....

 

Mani  ve Mona (Lisa)  sözcüklerinin benzerliği dikkat çekiyor. Milattan önce 2000'li yılların kültüründe yer alan Enuma Elis  veya Enum Tanrıça  sözü  zaman içinde Moni  veya Mann Mohanaa 'ya dönüşmüş olabilir mi?

 

Kas (kast) sözcüğü de geniş bir ilinekler ağına sahip.

 

Kasta'nın 'temiz' anlamındaki kas kelimesi yerine bir an için 'toplumsal tabaka' anlamındaki kast  sözcüğünden geldiğini düşünürsek, o zaman 'Kast-a-moni' Kast'ın Tanrıçası veya Kastın Sevgilisi anlamında......

 

Batılıların 'temiz' anlamına gelen kas  sözcüğüne dayanmaları yeterince ikna edici değil. Bizim 'kaskatı' sözcüğümüz 'donmuş' veya 'taştan yapılmış tanrıça' olgusunu daha iyi betimliyor. Kuşkusuz insanlar taştan yapılmış tanrıça heykellerine temiz ilahi varlıklar  olarak bakıyorlardı ama kasta  bir şekilde toplumun belli bir kesimini tanımlayan etnik kabile olgusuyla da ilgili olabilir.

 

Kastamoni, kabilemize ait tanrıçanın taş heykellerini dikerek onu yücelttiğimiz topraklar  anlamında mı?

 

Kasta  sözcüğünün bir diğer anlamı, 'ekilip-biçilen, bol mahsul veren yer' demek.... Kastamonu'yu,  Kasta(n)bolu  sözcüğünün galatı olarak mı düşünmeliyiz?

 

Kasta, kızıl kahverengi  anlamında..... Bildiğimiz o büyük fındığa bu yüzden kestane  demişler. Jocasta veya Yo-Kasta , "kızıl kahve renkli tanrıça" demek..... Kral Laius 'un esmer tenli bir eşe sahip olması...... 'Kara kral' ve 'kara kraliçe'..... Nedense, Laius  ve Luse 'ler hep esmer-kızıl tenli kişiler oluyor..... Buğday benizliler  de diyebiliriz.

 

Kasta  sözü,  Vişnu'nun şehri (!) Kasi 'den de türetilmiş olabilir. Emin değiliz. Çok sayıda seçenekten ne yazık ki hiç biri olasılık düzeyinin ötesine  geçemiyor.

 

Uğraşmak beyhude...... Kasta 'nın tarihsel derinliklerde kaybolan anlamı bulanık ve belirsiz.... Bu koşullarda Kastamoni'yi etimolojik kromozomlarla  ele almak yerine yüzeydeki verimli topraklar  anlamıyla betimlemek daha iyi.

 

Hüner Şencan

 

Notlar:

1. Yunanca epi :  Üzeri, çevresi..

 

2. İo, İyo, Yoni, Yuni veya Yani: Yunan Mitolojisinde nehir tanrısı Inachus'un kızı [İnece'nin, İnce Su'yun]...

 

İo,  Juno'nun ihbarından kaçmak için onu düve yapan Zeus tarafından takip edildi, ancak Juno tarafından gönderilen bir gadfly tarafından işkence gördü.

 

Juno veya Jovian gezegeni 1610'da keşfedildi ve Galileo tarafından adlandırıldı. (Etymonline, 2021) (Jovian gezegeni: Jüpiter)

 

Godfly: Genellikle yetkililere yöneltilen, potansiyel olarak üzücü olan sorular sormak suretiyle bir toplumun veya topluluğun statükosuna müdahale eden kişi..... Bu terim aslında, yaşamı boyunca yargılanan eski Yunan filozofu Sokrates ile ilişkilidir.

 

İyo  genel olarak 'kadın' anlamında. Kadının, erkeğin 'iyo / iye' kemiğinden yaratılmış olması..

 

İyonya, Yuna-(n)-sitan : Kadınların veya tanrıçaların ülkesi. Karı'ların ülkesi.

 

3. 'Temiz' sözü günahsız olma  anlamında ama, bunun yanı sıra, üst-baş temizliği ve tuvalet hijyeniyle de ilgili olabilir.

 

4. Minyan: Dini ayinlerde temsili bir "İsrail topluluğu" oluşturmak için gereken minimum erkek sayısı (10).

 

5. Trishula veya trishul, Hinduizm'in ana sembollerden biri. İlahi anlamı olan üç dişli  mızrak. Hindistan ve Tayland'da, bir danda veya sopaya  takılan kısa kulplu bir silaha da işaret eder.

 

6. Yazar Semitik Minyan'a  atıfta bulunuyor ama kökü Hint coğrafyasında.

 

7. Mani, moni: Kediyi (pussy) okşayan bir isim. Kedilere bu adın verilmesi. Kediye seslenme. Bir yüksük; halka şeklinde bir astar. Onurlu, yüce, kibirli. Canlı, asil, yüksek fikirli. Bir el değirmeninin ağızlığındaki halka şeklindeki astarı. Bir mücevher, boncuk. Türünün en iyisi olan herhangi bir şey. Mıknatıs. Mıknatıs olarak kullanılabilen bir taş veya doğal mıknatıs özelliği olan bir mineral. Su kabı. Clitoris. Kristal. Bir keçinin boynundaki etli çıkıntı. Bir ben. Bir maddenin kompakt bir kütlesi, belirli veya düzenli bir şekli olmayan bir kütle. Küçük bir su kabı. Bilek. Naga'lardan biri veya Patala'nın yılan başları. (Wisdomlib, 2021)

 

[Naga, Nace, Nâci: (Hint mitolojisinde) yarı ilahi özelliğe sahip mitolojik bir varlık. Yarı insan, yarı kobra yılanı görünümlü.  Suyla ve mistik tecrübeyle ilişkili.)

 

 

Kaynaklar:

 

Etymonline. (2021). İo (Yo, Yu). https://www.etymonline.com/word/io#:~:text=in%20Greek%20mythology%2C%20daughter%20of,named%20for%20her%20by%20Galileo. adresinden alındı

 

Francis, J. (1894). The Ruling Races of Pre-historic Times in India, Southwestern Asia ..., 1. cilt.

 

Wisdomlib. (2021). Mani, Ma?i, Mani, Ma?i: 26 definitions. https://www.wisdomlib.org/definition/mani adresinden alındı