Bâ-Al, Bâ-Alat ve Ba

Bâ-Al, Bâ-Alat sözcüklerindeki Ba- ön ekini düşününce.

İbranicedeki beth harfi (b), kutsal metinlere işaret eden balal sözcüğüyle birlikte düşünüldüğünde bir ölçüde karışıklık yaratmaktadır. Eusebius ve St. Jerome beth'in pozitif genetik çağrışımlara sahip olduğunu ve "ev" anlamına geldiğini belirtir. Beth bütün simgelerde çoklu anlam verme özelliğine sahiptir.

Dudaklarındaki tükürüklerden baloncuklar oluşturan bir bebeği düşününüz. Hayat sudan gelir, sudan oluşur. Sıvı, yaratıcı elementtir ve ayrıca ilk dillerin oluşmasında rolü vardır.  Balal sözcüğünün "karışma", "karışıklık", "su içinde yumuşama" manalarıyla birlikte şaşkınlık anlamına ulaşması ve metropolis Büyük Babil şehriyle ilgili olması tesadüf değildir. 'B'; su, kadın ve anne sözcüklerinin ilk harfidir ve aynı zamanda ailenin diğer üyelerine de işaret eder. Bebeğin doğumda çıkardığı ilk sestir.

Çeşitli dillerden şu örnekleri verebiliriz:

Kadın sözcüğü Boeotian'cada bana; İtalyancada balia; Grekçede baia; Litvanyacada babo; eski İrlanda dilinde ben; Polenez dilinde baba; İspanyolcada a-buela; Latincede avia (abia)'dır. İtalyanca bebek dilinde baba için baba, babbo (papa'ya karşılık gelir); Latincede Pater; Almancada vater denir. Son örneklerde b ve p harfleriyle p ve v harflerindeki değişim dudak ünsüzlerinin yer değiştirmesi sonucudur. Semitik dillerde anne için bath deriz ki aynı zamanda 'kızı' veya 'kız' anlamlarına gelir. İbranicede oğul ben, Sümercede banda, İngilizcede boy,  Almancada bube, Latincede puer, Sanskritçede putra sözüyle karşılanır (Jed Rasula, 1998)

Beklenmedik bir durum ile, farklı veya değişik bir olayla karşılaşma hali literatürde bau sözcüğüyle karşılanıyor. Türkçede de kullanılır, a-boovv deriz. Doğum bir bau hadisesi. Bau antik Mısır'da Tanrının tezahürü anlamına geliyor. Tanrının üflemesiyle, ruh denen olgunun insanın içine girmesi. Tanrı'nın insana hülûl etmesi. Enkarnasyonu.  İnsan formu içinde bir şekilde yer aldığının düşünülmesi. 'Bau' veya 'Ba' sözcükleri ruh veya can anlamında... Tanrısal ruh, Tanrısal enerji, Tanrısal güç-kuvvet. Bütün insanlar kendileri için özel olarak şifrelenmiş bir koda sahip Ba ile dünyaya gelirler. Her insanın Ba kimlik numarası özeldir, kıyamete kadar hiçbir Ba numarası veya hiçbir ruh diğerleriyle aynı olmayacaktır. Araplar adlarının başına Ebu veya Eba sözünü getirirler. Her gün kullandığımız Baba sözcüğü "Ruh'tan gelen Ruh" anlamında.  Ba-Al, Yüce (erkek) Ruh; Ba-Alat, Yüce (kadın) Ruh anlamlarına geliyor. B harfi; Ba, Bau, Ebu, Eba, Ebi ön ekleri "Tanrısal ruha işaret eden" betimleçler. Araplar bunlara "harfi tarif" diyorlar. İngilizcede "belirlilik ön-eki" adı verilmiş. Türkçede belirlilik ekleri kullanılmıyor. Var olanları diğer dillerden almışız.

Abu, Abd, A, An, El, E, La, Los, The, Hu, Huve, V, B, Ba, Bi, Bu, Ya  gibi başlangıç seslerinin hepsi  Ruh'a işaret.  Tanrı'dan geldiğimizi ikrar. Bir tür damga, bedenimizin veya varlığımızın kime ait olduğunu belirtiyor.  Bu manada Be-Lîz, Tanrı ruhundan oluşan Dişi demek. Veya Tanrının Tanrıçası.   Tanrı'nın Kadını... Tanrısal Kadın... Zaman içinde, tanrıyla olan bu alakalılık farklı yorumlanmış ve Los, Liz adı verilen süjeler "Kadın Tanrı" olarak algılanmaya başlanmış.

Hüner Şencan
.