Isletmeye Giris
Birinci Hafta: İşletme ile ilgili temel kavramlar

İngilizce sunu-1; İngilizce sunu-2


Dersin planı

İletmenin üç tanımı: ticaret ve sanayii, meslek ve örgüt olarak
Mal ve hizmet üretir ve satar. Uzmanlık becerilerini gerektiren bir meselktir. İşletme hiyerarşik bir örgüttür.

üretim faktörleri: emek, sermaye, yönetim, doğal kaynaklar, girişimci, teknoloji


Etkinlik, etkililik ve verimlilik:

Etkinlik (Efficiency) Bir performans göstergesi olarak etkinlik oranı, bir işletmede belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için tüketilmesi beklenen kaynaklar ile gerçekten tüketilen kaynaklar arasındaki ilişki olarak tanımlanır. Başka bir deyişle etkinlik, girdilerle ilişkili bir performans ölçütüdür. Etkinlik, verimlilikle ilişkilendirilen en önemli kavramlardan biridir ve “yararlı çıktı sağlamak için kaynakların ne ölçüde etkili kullanıldığını” ölçmek amacıyla kullanılır. Etkinlik ölçümleri yapıldığında aşağıdaki gibi bir oranlama ortaya çıkmaktadır;

Etkinlik = Standart Miktar/ Gerçek (kullanılan) Miktar Etkinlik kavramının içeriği, verimlilik kavramının içeriği ile sık sık karıştırılmaktadır. Verimlilik ölçümünde incelenen karar birimlerinin verimlilikleri birbirinden bağımsız olarak ölçülebilir. Etkinlik ise “üretim girdilerinin çıktılara dönüştürülme süreci”ni içerir. Bu sürecin etken olabilmesi; zaman boyutu dikkate alınmadığında, mevcut teknoloji çerçevesinde, belirli bir girdi bileşimini kullanarak maksimum çıktının elde edilmesi veya belirli bir çıktı bileşiminin en az girdi kullanılarak üretilmesine bağlıdır.

Etkililik (Effectiveness)Etkililik bir sistemin önceden tanımlanmış olan amaçlarına ulaşma derecesini ölçen bir terimdir. Etkililik, bir sistemin ne kadar iyi çalıştığıyla (önceden belirlenen veya arzulanan sonuçlara ulaşabilme ile) ilgilidir.

Verimlilik = Çıktı / Girdi Bu tanım, ölçülebilen sayısal bir ilişkiyi ifade etmektedir. “Çıktı” ile ifade edilen, bir kurum, kuruluş ya da üretim yapılan herhangi bir birimde üretilen, “hizmet” ya da “ürün” toplamıdır. Bu toplam, örneğin, ton, km, litre vb gibi sayısal / fiziksel değerlerle ifade edilmektedir. Bu toplamı yaratan değerler ise, “girdi”lerdir. Hammadde, insan kaynakları, teknoloji, yakıt ve enerji, aktif sermaye gibi kullanımının birim zamanda “tüketilme değerleri”nin toplamı “girdi”leri vermektedir.

Arz ve talep, Talep kanunu, Arz kanunu

İşletmenin Paydaşları

Endüstri: birincil, ikincil, hizmet endüstrisi
Mining, fishing, agriculture, forestry, and oil and gas extraction are all primary industries
Manufacture raw materials into finished products
Gold and silver ores are refined and made into jewellery
Crude oil is refined into machine oil, gasoline, and plastics
Wheat is milled into flour and baked into breads and cookies
Technology innovations has led to automation with computer assisted design

Provide services to consumers and other businesses
Often involves selling or using products produced by secondary industries
Tertiary industries are rapidly expanding creating job opportunities in service occupations
Due to advances in technology (including electronics, communications, and computer science and aerospace), an aging population, busy consumers with less free time, and consumer demand for higher quality servicesSorular

1) Etkinlik, etkililik ve verimlilik kavramlarını tanımlayınız. Farklılık ve benzerliklerini yazınız.

2) Ticaret, meslek ve örgüt anlamında işletme nedir?

3) Üretim faktörlerini sayarak kısaca açıklayınız.
1. Derse Giriş   2. İşletme Nedir     3. İşletmenin Kurulması       4. Küreselleşen Dünyada İşletmeler-1     
5. Küreselleşen Dünyada İşletmeler-2   6. Genel  Yönetim-1   7. Genel  Yönetim-2          8.  Vize       9. İnsan kaynakları-1      10. İnsan kaynakları-2
   
11. İşletmelerde Finans ve Muhasebe Yönetimi-1   12. İşletmelerde Finans ve Muhasebe Yönetimi-2     13. Pazarlama Yönetimi-1    14. Pazarlama  Yönetimi-2
Copyright © 2000-2017, All rights reserved.    -----    hsencan@ticaret.edu.tr
edu.tr
Devam Durumu
(Yanlışlık iddiaları en geç bir sonraki
hafta bildirilmediği takdirde bu yöndeki
talepler dikkate alınmaz ve işlem
yapılmaz. Öğrenci derse geldiğini
imzasıyla veya  o gün derste olan en az
iki öğrencinin şahitleği kanıtlamak
durumundadır.)

Örnek Sınav Soruları


Ders Programı